Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

chos 002 (3)Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Vedoucí služby: Gabriela Pěčková, DiS.
 
Mobil: 737 484 565
Email: sas@holesov.charita.cz

 

Veřejný závazek

Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Holešov (dále jen SAS) je poskytnout pomoc a podporu rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.

Svoji podporu a pomoc poskytuje soc. pracovník SAS terénní formou, tzn., v přirozeném prostředí rodiny, v její domácnosti.

Cílová skupina:

Soc. pracovník SAS nabízí svoji pomoc a podporu v Holešově a obcí Mikroregionu Holešovsko:
- rodinám s dětmi do 18 let
- rodinám čekajícím narození dítěte – maximálně 3 měsíce před plánovaným porodem
 

Rodičům, kteří usilují o návrat svého dítěte z jakékoliv náhradní rodinné péče – maximálně 6 měsíců od začátku spolupráce (uzavření Smlouvy o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi)

 Cíle služby SAS:

Hlavním cílem služby SAS je rodina, která je schopna samostatně zvládat situace každodenního života a je schopna svým dětem zajistit dle svých schopností a možností zdravé prostředí pro jejich výchovu, vzdělávání a rozvoj.

- Minimálním cílovým stavem služby SAS je udržení sociální situace rodiny a zastavení případného zhoršování sociální situace rodiny.
- Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny, zvýšení sociálních dovedností členů rodiny tak, aby naše podpora a pomoc již nebyly potřebné.

Cíle služby SAS vzhledem k uživatelům – cílem je uživatel, který umí či má:

- získat stabilní zaměstnání - vyhledává volná pracovní místa, napíše svůj životopis a motivační dopis;
- umí řešit svou dluhovou situaci – zná přehled o svých dluzích, jedná s věřiteli, požádá o splátkový kalendář, navštíví dluhovou či sociální poradnu;
- hospodařit se svými finančními prostředky – sestaví si rodinný rozpočet, zjistí rozdíl mezi příjmy a výdaji, vede si přehled výdajů, má základní informace o dávkách SSP a hmotné nouze;
- veškeré kompetence k výchově a vzdělávání dětí: nastaví si denní režim rodiny, dbá na vhodné oblékání a stravování svých dětí, motivuje je k řádné docházce do školy, plnění domácích úkolů, domácí školní přípravě, zapojuje děti do domácích prací;
- jednat s pracovníky institucí, úřadů či jinými osobami – vyřizuje si své oprávněné zájmy na úřadech, poště, spolupracuje se školou, lékaři či specializovaným pracovištěm (např. SVP);
- zajistit smysluplné trávení volného času – má informace a vyřídí dítěti kroužky, tábory, má informace o aktuálních akcích v místě bydliště, ví o vhodných aktivitách mezi rodiči a dětmi vzhledem k věku dětí;
- udržet si bydlení či získat vhodnější bydlení: pamatuje na řádné placení nájmu a energií, řeší případné dluhy na nájmu a energiích, ví, kde může získat informace při získání jiného vhodnějšího bydlení;
- efektivně vést svou domácnost: připraví stravu, vyvarovává se neuvážených nákupů, udržuje pořádek, čistotu a hygienu;
je plně kompetentní při samostatném jednání ve všech oblastech svého života.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zahrnuje v souladu s § 65 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti:

 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

  1. pracovně výchovná činnost s dětmi – podpora a pomoc rodičům při rozvoji schopností a dovedností dětí
  2. pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a pomoc při hospodaření s finančními prostředky rodiny, podpora a nácvik rodičovského chování a sociálních kompetencí při jednání na úřadech a institucích, podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovných činností s dětmi, podpora při udržování domácnosti
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dítěte – podpora a pomoc rodičům při zvyšování schopností a dovedností dítěte – např. Zásady slušného chování, spolupráce a komunikace ve skupině
  4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí – podpora a vedení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro studium, podpora a pomoc rodičů při přípravě do školy, podpora a pomoc při řešení sporů vzniklých ve školním prostředí
  5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – podpora a motivace rodičů k návštěvám dětí do volnočasových aktivit, možnost doprovodu rodiče s dítětem na volnočasové aktivity. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

- poskytování doprovodů rodičů s dětmi do školy, školského zařízení, k lékaři a apod.; podpora a motivace rodičů k samostatnosti při provádění těchto aktivit
- Sociálně terapeutické činnosti
podpora rozvoje a udržení sociálních schopností a dovedností, zvyšování sebevědomí rodičů prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc, podpora či doprovod při vyřizování dokladů, sociálních dávek, nového bydlení, zaměstnání, zajištění tábora pro děti.
  2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pomoc při znovunavázání kontaktu s rodinou, příbuznými, podpora při sociálním začleňování, podpora a pomoc při zajištění kontaktů na různé poradny a instituce

 

Spolupráce se službou je DOBROVOLNÁ.

Služba je poskytována BEZPLATNĚ v této pracovní době:

Pondělí, Středa

7.00 - 17.00 hod.

Úterý, Čtvrtek

7.00 - 15.00 hod.

Pátek

7.00 - 13.30 hod.