GDPR - Informace o zpracování osobních údajů

Charita Holešov je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Byla založena v roce 1992 podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví zaevidována na Ministerstvu kultury.

Posláním Charity Holešov je praktická a konkrétní pomoc potřebným, kteří se nacházejí v tělesné, duševní, sociální nebo duchovní nouzi. Tuto činnost Charita Holešov vykoná prostřednictvím 3 sociálních služeb, 1 zdravotní služby, Pastorační a dobrovolnické služby a Půjčovny kompenzačních pomůcek.
Sociální služby jsou registrované a řídí se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Charita Holešov zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

  • Charita Holešov je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu se zákonnými důvody, zejména za účelem personální a mzdové agendy, poskytování sociálních služeb a zajištění zdravotní péče, Pastorační a dobrovolnické služby, Půjčovny kompenzačních pomůcek, z důvodu osvětové činnosti, pořádání veřejných sbírek a prezentování služeb Charity Holešov.
  • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány zpravidla na základě podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb.
  • Následně potom na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Každá ze služeb zpracovává osobní údaje podle jejího charakteru, v jiném rozsahu.
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je vždy individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými zákony a směrnicemi.
  • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Rovněž můžete vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoliv Vašich požadavků a oprávněných nároků se můžete obrátit na kontaktní osobu, kterou můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

DSC_0025Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:
Mgr. Milan Jelínek, MBA, ředitel Charity Holešov
Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov
Telefon: 573 398 468, mobil: 775 299 530
Email: milan.jelinek@holesov.charita.cz

 

  • Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.
  • V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na závěr chceme zdůraznit, že ať jste k nám jako ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění Vašich práv žádné riziko. Správce s Vámi nebude jednat jakkoliv jinak než jindy a o nic hůř než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.