CHarita Holešov

Tovární 1407, Holešov

Informace o zpracování osobních údajů

 

Charita Holešov je církevní právnická osoba s vlastní právní subjektivitou. Jejím zřizovatelem je olomoucký arcibiskup. Byla založena v roce 1992 podle zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví zaevidována na Ministerstvu kultury.

Posláním Charity Holešov je praktická a konkrétní pomoc potřebným, kteří se nacházejí
v tělesné, duševní, sociální nebo duchovní nouzi. Tuto činnost Charita Holešov vykoná prostřednictvím 3 sociálních služeb, 1 zdravotní služby, Pastorační a dobrovolnické služby
a Půjčovny kompenzačních pomůcek. Sociální služby jsou registrované a řídí se zákonem
č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Charita Holešov zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

 

  • Charita Holešov je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává v souladu se zákonnými důvody, zejména za účelem personální a mzdové agendy, poskytování sociálních služeb a zajištění zdravotní péče, Pastorační a dobrovolnické služby, Půjčovny kompenzačních pomůcek, z důvodu osvětové činnosti, pořádání veřejných sbírek a prezentování služeb Charity Holešov.
  • Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány zpravidla na základě podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb.
  • Následně potom na základě plnění právní povinnosti, vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • Každá ze služeb zpracovává osobní údaje podle jejího charakteru, v jiném rozsahu.
  • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je vždy individuální pro jednotlivé účely zpracování.
  • Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platnými zákony a směrnicemi.
  • V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Rovněž můžete vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 Naše organizace v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv Vašich požadavků a oprávněných nároků se můžete obrátit na kontaktní osobu, kterou můžete kontaktovat na níže uvedených kontaktech:

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

Mgr. Milan Jelínek, ředitel Charity Holešov

Adresa: Tovární 1407, 769 01 Holešov

Telefon: 573 398 468, mobil: 775 299 530

E-mail: milan.jelinek@holesov.charita.cz

 

  • Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.
  • V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Na závěr chceme zdůraznit, že ať jste k nám jako ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění Vašich práv žádné riziko. Správce s Vámi nebude jednat jakkoliv jinak než jindy a o nic hůř než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!