SAS

Sociálně aktivizační služby pro          rodiny s dětmi,

Tovární 1407, Holešov

SAS

Sociálně aktivizační služba pro          rodiny s dětmi,

Tovární 1407, Holešov

Podpora Zlínského kraje

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 

Kontaktní osoba: Gabriela Botosová, DiS., vedoucí a sociální pracovnice  
e-mail: sas@holesov.charita.cz
telefon: 573 398 468
mobil: 737 484 565 

 
       

Veřejný závazek

Poslání:

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Holešov (dále jen SAS) je poskytnout pomoc a podporu rodinám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.

Svoji podporu a pomoc poskytuje soc. pracovník SAS terénní formou, tzn., v přirozeném prostředí rodiny, v její domácnosti.

 

Cílová skupina:

Soc. pracovník SAS nabízí svoji pomoc a podporu v Holešově a obcí Mikroregionu Holešovsko:

  • rodinám s dětmi do 18 let
  • rodinám čekajícím narození dítěte – maximálně 3 měsíce před plánovaným porodem

rodičům, kteří usilují o návrat svého dítěte z jakékoliv náhradní rodinné péče – maximálně 6 měsíců od začátku spolupráce (uzavření Smlouvy o poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi)

 

Cíle služby SAS

Hlavním cílem služby SAS je rodina, která je schopna samostatně zvládat situace každodenního života a je schopna svým dětem zajistit dle svých schopností a možností zdravé prostředí pro jejich výchovu, vzdělávání a rozvoj.

      • Minimálním cílovým stavem služby SAS je udržení sociální situace rodiny a zastavení případného zhoršování sociální situace rodiny.
      • Optimálním cílovým stavem je zlepšení životní úrovně rodiny, zvýšení sociálních dovedností členů rodiny tak, aby naše podpora a pomoc již nebyly potřebné.

 

Cíle služby SAS vzhledem k uživatelům – cílem je uživatel, který umí či má:

      • získat stabilní zaměstnání - vyhledává volná pracovní místa, napíše svůj životopis a motivační dopis;
      • řešit svou dluhovou situaci – zná přehled o svých dluzích, jedná s věřiteli, požádá o splátkový kalendář, navštíví dluhovou či sociální poradnu;
      • hospodařit se svými finančními prostředky – sestaví si rodinný rozpočet, zjistí rozdíl mezi příjmy a výdaji, vede si přehled výdajů, má základní informace o dávkách SSP a hmotné nouze;
      • veškeré kompetence k výchově a vzdělávání dětí: nastaví si denní režim rodiny, dbá na vhodné oblékání a stravování svých dětí, motivuje je k řádné docházce do školy, plnění domácích úkolů, domácí školní přípravě, zapojuje děti do domácích prací;
      • jednat s pracovníky institucí, úřadů či jinými osobami – vyřizuje si své oprávněné zájmy na úřadech, poště, spolupracuje se školou, lékaři či specializovaným pracovištěm (např. SVP);
      • zajistit smysluplné trávení volného času – má informace a vyřídí dítěti kroužky, tábory, má informace o aktuálních akcích v místě bydliště, ví o vhodných aktivitách mezi rodiči a dětmi vzhledem k věku dětí;
      • udržet si bydlení či získat vhodnější bydlení: pamatuje na řádné placení nájmu a energií, řeší případné dluhy na nájmu a energiích, ví, kde může získat informace při získání jiného vhodnějšího bydlení;
      • efektivně vést svou domácnost: připraví stravu, vyvarovává se neuvážených nákupů, udržuje pořádek, čistotu a hygienu;
      • je plně kompetentní při samostatném jednání ve všech oblastech svého života.

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi zahrnuje v souladu s § 65 Zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách tyto základní činnosti:

  1. A) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  1. pracovně výchovná činnost s dětmi – podpora a pomoc rodičům při rozvoji schopností a dovedností dětí
  2. pracovně výchovná činnost s dospělými – podpora a pomoc při hospodaření s finančními prostředky rodiny, podpora a nácvik rodičovského chování a sociálních kompetencí při jednání na úřadech a institucích, podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovných činností s dětmi, podpora při udržování domácnosti
  3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností dítěte – podpora a pomoc rodičům při zvyšování schopností a dovedností dítěte – např. Zásady slušného chování, spolupráce a komunikace ve skupině
  4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí – podpora a vedení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro studium, podpora a pomoc rodičů při přípravě do školy, podpora a pomoc při řešení sporů vzniklých ve školním prostředí
  5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity – podpora a motivace rodičů k návštěvám dětí do volnočasových aktivit, možnost doprovodu rodiče s dítětem na volnočasové aktivity
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

  • poskytování doprovodů rodičů s dětmi do školy, školského zařízení, k lékaři a apod.; podpora a motivace rodičů k samostatnosti při provádění těchto aktivit
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • podpora rozvoje a udržení sociálních schopností a dovedností, zvyšování sebevědomí rodičů prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí – pomoc, podpora či doprovod při vyřizování dokladů, sociálních dávek, nového bydlení, zaměstnání, zajištění tábora pro děti
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob – pomoc při znovunavázání kontaktu s rodinou, příbuznými, podpora při sociálním začleňování, podpora a pomoc při zajištění kontaktů na různé poradny a instituce

 

Kapacita služby

Službu SAS zajišťují 2 soc. pracovnice. Maximální kapacita služby SAS jsou 2 uživatelé v jeden okamžik.

 

Spolupráce se službou je DOBROVOLNÁ.

Služba je poskytována BEZPLATNĚ v této pracovní době:

Pondělí, Středa

7.00 - 17.00 hod.

Úterý, Čtvrtek

7.00 - 15.00 hod.

Pátek

7.00 - 13.30 hod.

 

 

 
Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

 

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2019 sociální služby Charity Holešov. Z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to: Charitní pečovatelskou službu částkou 3 919 560 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 222 550 Kč a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou

1 098 360 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Město Holešov finančně podpořilo v roce 2019 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2019 a dále pak dotací 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělávání tzv. Akce milion.

 

TKS 2019

,,,

Náš výtěžek
660 054 Kč

100,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2019. Všem dárcům i koledníkům moc děkujeme!