SAS

Sociálně aktivizační služby pro          rodiny s dětmi,

Tovární 1407, Holešov

SAS

Sociálně aktivizační služba pro          rodiny s dětmi,

Tovární 1407, Holešov

Podpora Zlínského kraje

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

 

Kontaktní osoba: Gabriela Botosová, DiS., vedoucí a sociální pracovnice  
e-mail: sas@holesov.charita.cz
telefon: 573 398 468
mobil: 737 484 565 

Poslání SAS pro rodiny s dětmi

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je podpora a pomoc rodinám s dětmi z Holešova a mikroregionu Holešovsko, které se ocitly v nepříznivé životní situaci, rodinám sociálně znevýhodněným a rodinám ohroženým sociálním vyloučením.


Cílová skupina SAS pro rodiny s dětmi

Služba je poskytována rodinám s dětmi do 18-ti let věku, které jsou ohroženy sociálním vyloučením nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci.


Poskytované služby

1. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

   
 • Pracovně výchovná činnost s dětmi (např. pomoc při doučování dětí a jejich přípravě do školy, rozvoj schopností a dovedností dětí)
 • Pracovně výchovná činnost s dospělými (např. podpora a nácvik rodičovského chování při péči o dítě, vedení k hospodaření s financemi, udržování chodu domácnosti, pomoc při přípravě dětí na vyučovaní, dohled nad docházkou dětí, vedení k pravidelné zdravotní péči o děti i sebe a k hygienickým návykům, podpora a aktivizace k samostatnému provádění pracovně výchovnou činností s dětmi)
 • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte (např. nácvik jemné a hrubé motoriky dětí dle jejich potřeb, rozvíjení komunikace mezi matkou a dítětem, rozvíjení sociálních schopností a dovedností dítěte – zásady slušného chování, spolupráce a komunikace ve skupině)
 • Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí (např. vedení k pravidelné školní, předškolní docházce, vedení rodičů k zajištění vhodného prostředí pro studium, podpora a pomoc rodičů při přípravě dětí do školy, při řešení sporů vzniklých ve školní prostředí)
 • Zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity (např. motivace rodičů k návštěvám dětí do volnočasových aktivit, včetně doprovodu na volnočasové aktivity)

2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • Doprovod dětí s rodiči do školy, školského zařízení, k lékaři či při zajištění volnočasových aktivit

3. Sociálně terapeutické činnosti

 • Podpora sebevědomí rodičů při hledání zaměstnání či kontaktu s institucemi prostřednictvím nácviku různých typů jednání a pohovorů

4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • Pomoc při vyřizování běžných záležitostí (např. pomoc, podpora a doprovod při vyřizování dokladů, sociálních dávek, nového bydlení, zaměstnání)
 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách (např. pomoc při znovunavázání kontaktu s rodinou příbuznými, spolupráce při řešení situace s orgánem sociálně právní ochrany dětí - OSPOD) Cíle SAS pro rodiny s dětmi

1. obnovení fungování rodiny
2. zabezpečení vhodného prostředí pro zdravý vývoj dětí, včetně podpoření pravidelné školní (předškolní) docházky a vhodného prostředí pro studium
3. motivace rodiny k samostatnému a zodpovědnému řešení vlastní situace
4. vést rodinu k účelnému hospodaření s prostředky, které má k dispozici
5. snížení závislosti klientů na systémech sociální pomoci
6. prevence sociálního vyloučení


Zásady SAS pro rodiny s dětmi

 • Respektování lidské důstojnosti a jedinečnosti lidské osoby
 • Nestrannost vůči uživateli a jeho rodinným příslušníkům
 • Respektování individuálních potřeb člověka
 • Komplexnost péče – zabezpečení uspokojení potřeb biologických, sociálních a duchovních
 • Dostupnost informací o službě
 • Podpora uživatele vedoucí k jeho samostatnosti
 
Služba je poskytována BEZPLATNĚ rodinám s dětmi v jejich domácím prostředí v této pracovní době:Pondělí, Středa 7.00 - 17.00 hod.
Úterý Čtvrtek 7.00 - 15.00 hod.
Pátek 7.00 - 13.30 hod.


Spolupráce je DOBROVOLNÁ.
Denní kapacita služby činí 2 uživatele.
Podpořte nás

TKS 2017

,,,

Náš výtěžek
0 Kč

0,0%

Rozpečetěno pokladniček

Chci přispět

Zobrazit podrobné výsledky z celé ČR

Výtěžek za Charitu Holešov

TKS 2017

 

 
Podpora Zlínského kraje

Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji

 

Anotaci najdete zde: Anotace projektu.pdf

 

 
 

Podpora Zlínského kraje a Města Holešov

Zlínský kraj finančně podpořil v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou

2 825 200 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 1 021 700 Kč z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 950 010 Kč z programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji.Město Holešov finančně podpořilo v roce 2017 sociální služby Charity Holešov – Charitní pečovatelskou službu částkou 400 000 Kč, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi částkou 50 000 Kč, Nízkoprahový klub Coolna částkou 50 000 Kč a dotací ve výši 150 000 Kč na úhradu energií na rok 2017. Dále pak dotaci 10 000 Kč dle Programu pro poskytování dotací z Fondu kultury a vzdělání tzv. Akce milion.